ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2017