Φροντιστήριο Ενίσχυση

Σημερινοί μαθητές μας, αυριανοί φοιτητές, επιστήμονες του μέλλοντος.
Διαδραστική διδασκαλία

Διαδραστική διδασκαλία

Το διαδραστικό μάθημα συν- δυάζει ήχο, εικόνα, αφή και κίνηση για κάθε καινούρια έννοια με αποτέλεσμα να αποτυπώνεται καλύτερα στη μνήμη των μαθητών, ανε- ξάρτητα από το προσωπικό τους μαθησιακό στυλ. Ακόμη, στα μαθήματα πλη- ροφορικής γίνεται χρήση Η/Υ για την καλύτερη επιτευξη των μαθημάτων.
Οι καθηγητές μας

Οι καθηγητές μας

Οι καθηγητές μας βρί- σκονται δίπλα στον μα- θητή. Γνωρίζουν πως η απομνημόνευση δεν αρκεί για να πετύχει ο μαθητής στην προσπάθεια του, γιαυτό και ενισχύουν την ικανότητα αυτενέργειας και προσαρμογής του ,ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς σε ό,τι του ζητηθεί στις τελικές γραπτές εξετάσεις.
Διαγωνίσματα - Τεστ Ελέγχου

Διαγωνίσματα - Τεστ Ελέγχου

Με το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων, οργανώνουμε τη μελέτη της ύλης κατά ενότητες, ελέγχουμε  την εμπέδωσή της, αξιολογούμε τους μαθητές και ταυτόχρονα καλλιεργούμε την ικανότητά τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις.
Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό υλικό

Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό υλικό

Τα φροντιστηριακά βιβλία, συγγραφής των καθηγητών μας, αλλά και άλλων συγ- γραφικά καταξιωμένων κα- θηγητών είναι εύχρηστα, απόλυτα ενημερωμένα, λει- τουργικά και συμπληρώνουν το μάθημα ενισχύοντας την διδασκαλία και την μελέτη των μαθητών μας.
Image
Image

Γνωρίστε μας καλύτερα

Η «Ενίσχυση» είναι ένα νέο, σύγχρονο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που σας παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση σπουδών απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις που ορίζει το «Νέο Λύκειο». Ακολουθούμε ένα πρότυπο σύστημα μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, το οποίο συνδυάζει την προσωπική επαφή και μέριμνα ενός ιδιαίτερου μαθήματος, με την συγκρισιμότητα και άμιλλα μεταξύ των μαθητών που προσφέρει η ομαδική διδασκαλία.
Image